QR
QR
Regulamin sklepu internetowego www.bmserwis.pl

Regulamin okre艣la zasady 艣wiadczenia us艂ug sprzeda偶y za po艣rednictwem strony internetowej sklepu internetowego dzia艂aj膮cego pod domen膮: www.bmserwis.pl Jest dokumentem wymaganym w 艣wietle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

W艂a艣cicielem i administratorem sklepu jest firma:

BM Serwis Bart艂omiej Myszak

Adres rejestrowy:

ul. Szekspira 4/75, 01-913 Warszawa

Dane rejestrowe: Regon 012758408 , NIP 118-053-31 -63


Adres do KORESPONDENCJI i PRZESY艁EK:

BM Serwis

ul. Gierdziejewskiego 5

02-495 Warszawa


Kontakt:

tel.: 22 633 33 11

tel.: 22 633 33 44

508 223 057 (Jakub)

506 132 829 (Miko艂aj)

info@bmserwis.pl


KUPUJ膭CY ma prawo przed z艂o偶eniem zam贸wienia do negocjacji wszelkich zapis贸w umowy ze Sprzedaj膮cym, w tym r贸wnie偶 zmieniaj膮cych zapisy poni偶szego regulaminu - w ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej wa偶no艣ci wymagaj膮 formy pisemnej. W przypadku zrezygnowania przez KUPUJ膭CEGO z mo偶liwo艣ci zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poni偶szy regulamin.


A. Definicje

1. SKLEP INTERNETOWY - oznacza, 偶e UMOWA sprzeda偶y lub 艣wiadczenia us艂ugi zawierana jest drog膮 elektroniczn膮 i je偶eli stron膮 umowy jest KONSUMENT to odbywa si臋 na warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

2. SPRZEDAWCA i US艁UGODAWCA - Przedsi臋biorca: BM Serwis - umowa sprzeda偶y zawierana poprzez stron臋 SKLEPU INTERNETOWEGO www.bmserwis.pl

3. KLIENT osoba fizyczna, a tak偶e osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieb臋d膮ca osob膮 prawn膮, kt贸rej przepisy szczeg贸lne przyznaj膮 zdolno艣膰 prawn膮, a kt贸ra dokonuje lub zamierza zawrze膰 umow臋 lub korzysta z innych us艂ug oferowanych poprzez stron臋 SKLEPU INTERNETOWEGO.

4. KONSUMENT - KLIENT, osoba fizyczna dokonuj膮c膮 ze SPRZEDAWC膭 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 - precyzyjna definicja - Kodeks Cywilny Art.22.

5. PRODUKT - rzecz oferowana do sprzeda偶y lub us艂uga oferowana w SKLEPIE INTERNETOWYM.

6. REGULAMIN - niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO.

7. UMOWA SPRZEDA呕Y - umowa sprzeda偶y PRODUKTU zawierana na odleg艂o艣膰 za po艣rednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO.

8. ZAM脫WIENIE - o艣wiadczenie z艂o偶one elektronicznie lub telefonicznie o ch臋ci zawarcia umowy (zam贸wienia produktu lub us艂ugi).


B. Postanowienia og贸lne.

1. Zakres dzia艂alno艣ci - sprzeda偶 wysy艂kowa z wykorzystaniem strony internetowej asortymentu wyst臋puj膮cego na stronie sklepu internetowego www.bmserwis.pl.

2. Sprzedawca - w celu umo偶liwienia zawarcia umowy 艣wiadczy poprzez stron臋 WWW sklepu internetowego us艂ugi:

- przetwarzanie formularza zam贸wienia produkt贸w w sklepie internetowym

- 艣wiadczenie us艂ug elektronicznych w w/w zakresie jest bezp艂atne.

- umowa o 艣wiadczenie us艂ugi elektronicznej polegaj膮cej na umo偶liwieniu z艂o偶enia Zam贸wienia w Sklepie Internetowym poprzez wype艂nienie formularza zam贸wienia zawierana jest na czas oznaczony - na okres wype艂niania i przetwarzania zam贸wienia - i ulega rozwi膮zaniu z chwil膮 z艂o偶enia i zaakceptowania Zam贸wienia.

- KONSUMENT mo偶e odst膮pi膰 od umowy o 艣wiadczenie us艂ugi bez podania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia umowy - z wyj膮tkiem gdy 艣wiadczenie us艂ugi rozpocznie si臋 przed up艂ywem tego terminu za zgod膮 KONSUMENTA - sk艂adaj膮c przedsi臋biorcy o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy

- US艁UGODAWCA mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮, je偶eli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie ra偶膮co narusza Regulamin - z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licz膮c od dnia z艂o偶enia wypowiedzenia. Je偶eli obiema stronami umowy s膮 przedsi臋biorcy US艁UGODAWCA mo偶e w takiej sytuacji wypowiedzie膰 umow臋 o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym

- US艁UGODAWCA i KLIENT mog膮 rozwi膮za膰 umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w ka偶dym czasie w drodze porozumienia stron.

- Reklamacje zostan膮 rozpatrzone niezw艂oczne nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.

- Do wsp贸艂pracy z systemem informatycznym US艁UGODAWCY po stronie KLIENTA konieczny jest dost臋p do komputera lub innego urz膮dzenia umo偶liwiaj膮cego poprzez sie膰 Internetu nawi膮zanie komunikacji ze stron膮 internetow膮 SKLEPU. W przypadku komputera - system winien by膰 wyposa偶ony w przegl膮dark臋 internetow膮 (przyk艂adowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wy偶szej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wy偶szej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczo艣膰 monitora - nie mniejsza ni偶: 1024x768. Urz膮dzenia mobilne musz膮 by膰 wyposa偶one w oprogramowanie - dostarczone przez wytw贸rc臋 urz膮dzenia - umo偶liwiaj膮ce wykonywanie r贸wnowa偶nych do w/w przegl膮darek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pe艂nego skorzystania z wszystkich funkcji SKLEPU INTERNETOWEGO konieczne jest w艂膮czenie obs艂ugi skrypt贸w JavaScript i obs艂ugi cookies. U偶ycie skrypt贸w i cookies omawia POLITYKA PRYWATNO艢CI umieszczona w zak艂adce na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO.

- KLIENT - zobowi膮zany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udost臋pniane dane nie mog膮 narusza膰 d贸br osobistych ani praw w艂asno艣ci os贸b trzecich.

- SPRZEDAWCA jest p艂atnikiem VAT i do ka偶dej transakcji sprzeda偶y produktu wystawia dokument sprzeda偶y - paragon lub faktur臋.

- Informacje handlowe - cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajduj膮ce si臋 na stronie WWW SPRZEDAWCY, stanowi膮 zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

- Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie maj膮 na celu wy艂膮czenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw KLIENTA b臋d膮cego jednocze艣nie KONSUMENTEM w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) - przys艂uguj膮cych mu na mocy obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa. W przypadku niezgodno艣ci postanowie艅 niniejszego REGULAMINU z powy偶szymi przepisami, pierwsze艅stwo maj膮 te przepisy.

C. Zam贸wienie

1. SKLEP INTERNETOWY realizuje zam贸wienia z wysy艂k膮 do Polski i innych kraj贸w UE. Przy zam贸wienia z zagranicy - warunki wysy艂ki - w szczeg贸lno艣ci koszty i czas dostawy uzgadniane s膮 indywidualnie.

2. SPRZEDAWCA stosuje si臋 do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 o przeciwdzia艂aniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tre艣膰 dost臋pna pod adresem www.uokik.gov.pl/download.php?id=546)

3. Przed z艂o偶eniem zam贸wienia KLIENT musi si臋 zapozna膰 z niniejszym REGULAMINEM. Fakt zapoznania si臋 i akceptacji wszystkich postanowie艅 niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zam贸wienia. Formularz zam贸wienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.

4. Zam贸wienie drog膮 elektroniczn膮 mo偶na sk艂ada膰 24 godz. na dob臋 7 dni w tygodniu.

5. Zam贸wienie telefoniczne mo偶na sk艂ada膰 na numer telefonu podany w zak艂adce KONTAKT. W przypadku umowy zawartej na odleg艂o艣膰 poprzez telefon SPRZEDAWCA potwierdza tre艣膰 proponowanej umowy w formie oferty lub faktury proforma wysy艂aj膮c j膮 do KLIENTA utrwalon膮 na papierze lub innym trwa艂ym no艣niku. KONSUMENT dla wa偶no艣ci umowy sk艂ada o艣wiadczenie o przyj臋ciu warunk贸w i zawarciu umowy - jest ono skuteczne je偶eli zosta艂o utrwalone na papierze lub innym trwa艂ym no艣niku po otrzymaniu potwierdzenia od SPRZEDAWCY.

6. Realizacja zam贸wienia (przygotowanie i wysy艂ka PRODUKT脫W) przez SPRZEDAWC臉 nast臋puje po otrzymaniu wp艂aty na konto lub uzgodnienia innych warunk贸w p艂atno艣ci.

7. Termin realizacji jest ka偶dorazowo ustalany i jest r贸偶ny dla r贸偶nych produkt贸w. W przypadku modyfikacji lub indywidualnego projektu czas realizacji ustalany jest indywidualnie.

8. Zam贸wienia przyjmujemy zar贸wno przez koszyk jak r贸wnie偶 za pomoc膮 standardowej wiadomo艣ci e- mailowej wys艂anej pod jeden z dost臋pnych n a stronie www adres贸w.

D. Ceny

1. Podane w ofercie sklepu ceny produkt贸w s膮 cenami w walucie polskiej - przy ofercie w opisie produktu podawane s膮 ceny netto. Przy potwierdzaniu zam贸wienia przez sprzedawc臋 podawane s膮 ceny netto, brutto oraz warto艣膰 brutto, zawieraj膮c膮 wymagane prawem podatki w tym podatek VAT.

2. Cen膮 wi膮偶膮c膮 dla KLIENTA jest cena aktualna w chwili z艂o偶enia zam贸wienia.

E. Formy p艂atno艣ci:

1. za pobraniem - przy odbiorze wys艂anych produkt贸w

2. przedp艂ata - przelewem na konto bankowe numer konta b臋dzie przes艂any w potwierdzeniu zam贸wienia

3. przelew z odroczon膮 p艂atno艣ci膮 (dla firm) - warunki ustalane indywidualnie

F. Wysy艂ka towaru

1. Koszty dostawy ponosi KLIENT chyba, 偶e opis oferty produktu stanowi inaczej.

2. W przypadku niekt贸rych produkt贸w jest mo偶liwy odbi贸r osobisty - w tej sprawie konieczny jest kontakt ze sprzedawc膮.

3. Podane ceny produkt贸w nie obejmuj膮 koszt贸w dostawy. Koszt dostawy w dok艂adnej wysoko艣ci jest podawany w trakcie przyjmowania i potwierdzania zam贸wienia i zale偶y od sposobu wysy艂ki i warto艣ci zam贸wienia.

4. W przypadku wysy艂ki za granic臋 koszty wysy艂ki i termin dostawy s膮 ustalane indywidualnie.

5. Zakupione produkty wysy艂amy firmami kurierskimi.

G. Reklamacje i odst膮pienie od umowy (zwroty) w stosunkach z KLIENTAMI nie b臋d膮cymi KONSUMENTAMI (dotyczy przedsi臋biorc贸w).

1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje si臋 wy艂膮cznie w stosunkach z Kupuj膮cymi nie b臋d膮cymi KONSUMENTAMI

2. Przy odbiorze przesy艂ki z zam贸wionymi produktami Klient nie b臋d膮cy konsumentem obowi膮zany jest zbada膰 przesy艂k臋 w czasie i w spos贸b przyj臋ty przy przesy艂kach tego rodzaju. Je偶eli stwierdzi, 偶e w czasie przewozu nast膮pi艂 ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowi膮zany jest dokona膰 wszelkich czynno艣ci niezb臋dnych do ustalenia odpowiedzialno艣ci przewo藕nika.

3. Odpowiedzialno艣膰 Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie b臋d膮cego konsumentem, bez wzgl臋du na jej podstaw臋 prawn膮, jest ograniczona - zar贸wno w ramach pojedynczego roszczenia, jak r贸wnie偶 za wszelkie roszczenia w sumie - do wysoko艣ci zap艂aconej ceny oraz koszt贸w dostawy z tytu艂u zawartej umowy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 w stosunku do Klienta nie b臋d膮cego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialno艣ci z tytu艂u utraconych korzy艣ci w stosunku do Klienta nie b臋d膮cego konsumentem.

4. Wszelkie spory powsta艂e pomi臋dzy Sprzedawc膮/Us艂ugodawc膮, a Klientem nieb臋d膮cym konsumentem zostaj膮 poddane s膮dowi w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na siedzib臋 Sprzedawcy.

5. Regulacje dotycz膮ce zasad r臋kojmi za wady oraz gwarancji jako艣ci - nie wymienione powy偶ej -w umowach z przedsi臋biorcami przyjmowane s膮 wprost w brzmieniu przyj臋tym w kodeksie cywilnym art.556-581.

H. Prawo do odst膮pienia od umowy (ZWROT TOWARU) w przypadku sprzeda偶y na odleg艂o艣膰 z udzia艂em KONSUMENTA.

1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) KONSUMENT zawieraj膮c "umow臋 na odleg艂o艣膰" - ma prawo odst膮pi膰 od umowy bez podania przyczyny - w terminie 14 dni kalendarzowych od daty obj臋cia w posiadanie PRODUKTU (je偶eli produkt sk艂ada si臋 z wiele rzeczy, kt贸re s膮 dostarczane osobno, partiami lub w cz臋艣ciach termin rozpoczyna si臋 od obj臋cia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub cz臋艣ci, je偶eli umowa polega na regularnym dostarczaniu Produkt贸w przez czas oznaczony - od obj臋cia w posiadanie pierwszego z Produkt贸w - lub w przypadku us艂ug lub umowy o innym charakterze - 14 dni od dnia zawarcia umowy, jednak je偶eli kupuj膮cym jest KONSUMENT, za wydanie kupuj膮cemu rzeczy sprzedanej uwa偶a si臋 jej powierzenie przez SPRZEDAWC臉 przewo藕nikowi, gdy SPRZEDAWCA nie mia艂 wp艂ywu na wyb贸r przewo藕nika przez kupuj膮cego. W przypadku odst膮pienia od umowy KONSUMENTOWI przys艂uguje zwrot poniesionych koszt贸w. Je偶eli w czasie zawierania umowy KONSUMENT wybra艂 spos贸b dostarczenia rzeczy inny ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b oferowany przez SPRZEDAWC臉 - SPRZEDAWCA nie jest zobowi膮zany do zwrotu KONSUMENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych koszt贸w przewy偶szaj膮cych najta艅szy spos贸b. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie z艂o偶enie SPRZEDAWCY o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy. Wa偶ne jest r贸wnie偶 o艣wiadczenie przes艂ane drog膮 elektroniczn膮 - mo偶na skorzysta膰 z gotowego formularza (O艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy- za艂膮cznik nr 3). W przypadku z艂o偶enia o艣wiadczenia w formie elektronicznej SPRZEDAWCA niezw艂ocznie prze艣le KONSUMENTOWI na trwa艂ym no艣niku potwierdzenie otrzymania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy.

2. Po przes艂aniu o艣wiadczenia KONSUMENT jest zobowi膮zany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wys艂ania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy) odes艂a膰 na adres do KORESPONDENCJI podany w danych SPRZEDAWCY - chyba 偶e SPRZEDAWCA zaproponowa艂, 偶e sam odbierze PRODUKT. O dochowaniu terminu decyduje data nadania przesy艂ki.

3. KONSUMENT ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci rzeczy b臋d膮ce wynikiem korzystania z niej w spos贸b inny ni偶 konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. SPRZEDAWCA w terminie 14 dni kalendarzowych zwr贸ci dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy od SPRZEDAWCY do KONSUMENTA. SPRZEDAWCA mo偶e si臋 jednak wstrzyma膰 z dokonaniem zwrotu p艂atno艣ci do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odes艂ania - w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 KONSUMENT, chyba 偶e KONSUMENT wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi dodatkowymi kosztami.

5. Bezpo艣rednie koszty zwrotu PRODUKTU do SPRZEDAWCY ponosi KONSUMENT (KLIENT).

6. Prawo odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje KONSUMENTOWI w wypadkach wymienionych w za艂膮czniku 4 do regulaminu.

7. SPRZEDAWCA nie odbiera przesy艂ek wys艂anych "za pobraniem". Przesy艂ka zwrotna powinna by膰 odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

I. Odpowiedzialno艣膰 z tytu艂u r臋kojmi i gwarancji przy sprzeda偶y z udzia艂em KONSUMENTA./font>

1. SPRZEDAWCA jest zobowi膮zany dostarczy膰 PRODUKT b臋d膮cy przedmiotem umowy - bez wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytu艂u r臋kojmi za wady fizyczne, kt贸re istnia艂y w chwili przej艣cia niebezpiecze艅stwa na kupuj膮cego lub wynik艂y z przyczyny tkwi膮cej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili - przez okres 2 lat.

3. SPRZEDAWCA informuje, 偶e w przypadku PRODUKT脫W obj臋tych tak偶e gwarancj膮 uprawnienia kupuj膮cego i obowi膮zki gwaranta z tego tytu艂u s膮 okre艣lone i nale偶y je wykonywa膰 zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany PRODUKT jest uprawnieniem dodatkowym i nie wy艂膮cza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnie艅 KONSUMENTA z tytu艂u odpowiedzialno艣ci Sprzedawcy z tytu艂u przepis贸w o r臋kojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu Cywilnego)..

4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialno艣ci z tytu艂u r臋kojmi, je偶eli KONSUMENT wiedzia艂 o wadzie w chwili zawarcia umowy.

5. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodno艣ci dostarczonego PRODUKTU z umow膮, KONSUMENTOWI przys艂uguje prawo do z艂o偶enia reklamacji.

6. W celu zg艂oszenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT wype艂ni艂 protok贸艂 reklamacyjny (Za艂膮cznik nr 2 lub 3), lub w innej formie opisa艂 podstawy reklamacji oraz 偶膮dania odno艣nie usuni臋cia wad i przes艂a艂 zg艂oszenie drog膮 elektroniczn膮 (e-mail) lub poczt膮 na adres do korespondencji SPRZEDAWCY podany w nag艂贸wku. Zg艂oszenia mo偶na te偶 dokona膰 telefonicznie lub ustnie.

7. Wadliwy PRODUKT - w uzgodnieniu ze SPRZEDAWC膭 - je偶eli b臋dzie to mo偶liwe i celowe - KONSUMENT, kt贸ry wykonuje uprawnienia z tytu艂u r臋kojmi, b臋dzie zobowi膮zany na koszt SPRZEDAWCY dostarczy膰 rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzeda偶y, a gdy takiego miejsca nie okre艣lono w umowie - do miejsca, w kt贸rym rzecz zosta艂a wydana KONSUMENTOWI. Je偶eli ze wzgl臋du na rodzaj rzeczy lub spos贸b jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez KLIENTA by艂oby nadmiernie utrudnione, KLIENT obowi膮zany jest udost臋pni膰 rzecz SPRZEDAWCY w miejscu, w kt贸rym rzecz si臋 znajduje.

8. Je偶eli rzecz sprzedana ma wad臋, KLIENT mo偶e z艂o偶y膰 o艣wiadczenie z wnioskiem o obni偶eniu ceny albo o odst膮pieniu od umowy, chyba 偶e SPRZEDAWCA niezw艂ocznie i bez nadmiernych niedogodno艣ci dla kupuj膮cego wymieni rzecz wadliw膮 na woln膮 od wad albo wad臋 usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, je偶eli rzecz by艂a ju偶 wymieniona lub naprawiana przez SPRZEDAWC臉 albo SPRZEDAWCA nie uczyni艂 zado艣膰 obowi膮zkowi wymiany rzeczy na woln膮 od wad lub usuni臋cia wady.

9. Je偶eli kupuj膮cym jest KONSUMENT, mo偶e zamiast zaproponowanego przez sprzedawc臋 usuni臋cia wady 偶膮da膰 wymiany rzeczy na woln膮 od wad albo zamiast wymiany rzeczy 偶膮da膰 usuni臋cia wady, chyba 偶e doprowadzenie rzeczy do zgodno艣ci z umow膮 w spos贸b wybrany przez kupuj膮cego jest niemo偶liwe albo wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w w por贸wnaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawc臋. Przy ocenie nadmierno艣ci koszt贸w uwzgl臋dnia si臋 warto艣膰 rzeczy wolnej od wad, rodzaji znaczenie stwierdzonej wady, a tak偶e bierze si臋 pod uwag臋 niedogodno艣ci, na jakie nara偶a艂by kupuj膮cego inny spos贸b zaspokojenia.

10. Obni偶ona cena powinna pozostawa膰 w takiej proporcji do ceny wynikaj膮cej z umowy, w jakiej warto艣膰 rzeczy z wad膮 pozostaje do warto艣ci rzeczy bez wady.

11. Kupuj膮cy nie mo偶e odst膮pi膰 od umowy, je偶eli wada jest nieistotna.

12. Je偶eli rzecz sprzedana ma wad臋, kupuj膮cy mo偶e 偶膮da膰 wymiany rzeczy na woln膮 od wad albo usuni臋cia wady. SPRZEDAWCA jest obowi膮zany wymieni膰 rzecz wadliw膮 na woln膮 od wad lub usun膮膰 wad臋 w rozs膮dnym czasie bez nadmiernych niedogodno艣ci dla kupuj膮cego. Sprzedawca mo偶e odm贸wi膰 zado艣膰uczynienia 偶膮daniu kupuj膮cego, je偶eli doprowadzenie do zgodno艣ci z umow膮 rzeczy wadliwej w spos贸b wybrany przez kupuj膮cego jest niemo偶liwe albo w por贸wnaniu z drugim mo偶liwym sposobem doprowadzenia do zgodno艣ci z umow膮 wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w. Je偶eli kupuj膮cym jest przedsi臋biorca, sprzedawca mo偶e odm贸wi膰 wymiany rzeczy na woln膮 od wad lub usuni臋cia wady tak偶e wtedy, gdy koszty zado艣膰uczynienia temu obowi膮zkowi przewy偶szaj膮 cen臋 rzeczy sprzedanej.

13. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamacj臋 bez zb臋dnej zw艂oki. Nie p贸藕niej ni偶 w ci膮gu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zg艂oszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drog膮 pisemn膮 lub elektroniczn膮 KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest r贸wnoznaczne z uznaniem reklamacji.

14. Po uwzgl臋dnieniu reklamacji SPRZEDAWCA zwr贸ci KONSUMENTOWI koszty zwi膮zane z reklamacj膮 a poniesione przez KONSUMENTA. SPRZEDAWCA przeka偶e nale偶n膮 kwot臋 KONSUMENTOWI na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

15. Je偶eli uznanie reklamacji jest zwi膮zane z napraw膮 lub wymian膮 towaru - SPRZEDAWCA ode艣le produkt KONSUMENTOWI na w艂asny koszt.

J. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych KONSUMENTA zbieranych za po艣rednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO jest SPRZEDAWCA.

2. Sprzedaj膮cy zobowi膮zuje si臋 do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustaw膮 o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawa o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 droga elektroniczn膮 z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupuj膮cy podaj膮c dobrowolnie przy sk艂adaniu zam贸wienia swoje dane osobowe Sprzedaj膮cemu wyra偶a zgod臋 na ich przetwarzanie przez Sprzedaj膮cego w celu realizacji z艂o偶onego zam贸wienia. Kupuj膮cy ma w ka偶dej chwili mo偶liwo艣膰 wgl膮du, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Podanie danych osobowych przez KONSUMENTA jest dobrowolne, jednak偶e niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezb臋dnych do zawarcia Umowy sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie Us艂ugi elektronicznej mo偶e skutkowa膰 niemo偶liwo艣ci膮 zawarcia i realizacji tej偶e umowy. Zgod臋 na rejestracj臋 i przetwarzanie danych osobowych Konsument wyra偶a jawnie przed rejestracj膮 w systemie.

4. Dla zrealizowania obs艂ugi umowy konieczne jest podanie nast臋puj膮cych danych KONSUMENTA:

- nazwisko i imi臋;

- adres do wysy艂ki produkt贸w;

- adres e-mail;

- numer telefonu kontaktowego.

- Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania s艂u偶膮 wy艂膮cznie do ukszta艂towania, zawarcia, zmiany lub rozwi膮zania Umowy pomi臋dzy US艁UGODAWC膭 i KONSUMENTEM i zrealizowania Umowy sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie Us艂ugi elektronicznej lub realizacji zam贸wienia i nie s膮 udost臋pniane innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyj膮tkiem opisanych w pkt.6. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa si臋 zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z p贸藕niejszymi zmianami.

- W przypadku sprzeda偶y produkt贸w poprzez SKLEP INTERNETOWY w celu dostarczenia produkt贸w do KONSUMENTA dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesy艂ki s膮 przekazywane firmom zawodowo trudni膮cym si臋 dostarczaniem przesy艂ek.

- Klient ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych, ich poprawiania oraz 偶膮dania ich usuni臋cia w dowolnym czasie.

K. Postanowienia ko艅cowe

1. Umowa zawierana jest w j臋zyku polskim i pod jurysdykcj膮 prawa polskiego. Wyb贸r ten nie pozbawia jednak ochrony konsumenta jak膮 przyznaj膮 mu przepisy, kt贸rych nie mo偶na wy艂膮czy膰 w drodze umowy, na mocy prawa pa艅stwa, w kt贸rym konsument ma miejsce zwyk艂ego pobytu, a przedsi臋biorca kieruje swoj膮 dzia艂alno艣膰 do tego pa艅stwa i umowa wchodzi w zakres tej dzia艂alno艣ci.

2. Tre艣膰 Regulaminu jest dost臋pna ca艂y czas w zak艂adce REGULAMIN na stronie Sprzedawcy i mo偶e by膰 kopiowana i drukowana w ka偶dej chwili przez Kupuj膮cego. Tre艣膰 REGULAMINU mo偶e by膰 te偶 przes艂ana w ka偶dej chwili poczt膮 elektroniczn膮 lub poczt膮 na 偶yczenie KLIENTA.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie b臋d膮 mia艂y w艂a艣ciwe przepisy prawa, w szczeg贸lno艣ci:

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);

- Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz.U. 2013 poz. 1422);

- Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo w艂asno艣ci przemys艂owej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),

- Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)

4. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zosta艂y zawarte postanowienia sprzeczne z wy偶ej wymienionymi lub innymi obowi膮zuj膮cymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej - przepisy te maj膮 pierwsze艅stwo nad sformu艂owaniami REGULAMINU.

5. Je艣li kt贸rekolwiek z postanowie艅 niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, niewa偶ne lub w inny spos贸b niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wy艂膮czone . W pozosta艂ym zakresie Regulamin pozostaje obowi膮zuj膮cy.

6. Wszystkie nazwy PRODUKT脫W oferowanych do sprzeda偶y przez SKLEP INTERNETOWY s膮 u偶ywane w celach identyfikacji i mog膮 by膰 chronione i zastrze偶one na podstawie przepis贸w ustawy prawo w艂asno艣ci przemys艂owej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).

7. Wszystkie zdj臋cia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione s膮 na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) - posiadaj膮 tw贸rczy i indywidualny charakter. Nie mo偶na ich kopiowa膰 bez zgody Administratora Strony Internetowej.

8. W przypadku spor贸w zwi膮zanych z realizacj膮 zawartej umowy strony b臋d膮 d膮偶y艂y do rozwi膮zania sporu na drodze post臋powania polubownego pozas膮dowego - w tym do rozwi膮zania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygni臋cia sporu na drodze polubownej 膮dem w艂a艣ciwym do rozstrzygni臋cia sporu b臋dzie S膮d Powszechny./p>

9. Wykonuj膮c obowi膮zek wskazania pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 oraz zasadach dost臋pu do tych procedur, niniejszym informujemy, 偶e:

a) Miejski (powiatowy) rzecznik konsument贸w pomaga mieszka艅com w ka偶dym powiecie i mie艣cie na prawach powiatu. Konsumenci mog膮 od niego uzyska膰 bezp艂atn膮 porad臋 lub informacj臋 prawn膮 w sprawach dotycz膮cych ka偶dego rodzaju sporu ze sprzedawc膮 lub us艂ugodawc膮 ; bez wzgl臋du na miejsce siedziby przedsi臋biorcy. Niekiedy rzecznik wyst臋puje do przedsi臋biorcy z interwencj膮 w imieniu konsumenta: przedstawia jego roszczenia i aktualny stan prawny oraz wskazuje prawid艂owy spos贸b rozpatrzenia reklamacji. Ponadto udziela pomocy w przygotowaniu pozwu, a nawet mo偶e przyst臋powa膰 do ju偶 tocz膮cych si臋 post臋powa艅 s膮dowych, by dzia艂a膰 w imieniu i na rzecz konsument贸w;

b) istnieje mo偶liwo艣膰 skierowania sprawy przed sta艂y polubowny s膮d konsumencki, tj. s膮d orzekaj膮cy w sporach cywilnoprawnych, dzia艂aj膮cy przy wojew贸dzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddzia艂ach zamiejscowych. Polubowne s膮dy konsumenckie rozpatruj膮 spory mi臋dzy konsumentami a przedsi臋biorcami, je偶eli wynikaj膮 one z zawartej umowy sprzeda偶y lub z umowy o 艣wiadczenie us艂ug. Do rozpatrzenia sprawy niezb臋dna jest zgoda obu stron sporu. W sk艂ad s膮du wchodz膮 arbitrzy powo艂ani zar贸wno przez przedstawicieli przedsi臋biorc贸w, jak i przez konsument贸w. Post臋powanie przed s膮dem polubownym jest mniej sformalizowane od post臋powania przed s膮dem powszechnym, a tak偶e kr贸cej trwa. Jest r贸wnie偶 du偶o ta艅sze, gdy偶 nie pobiera si臋 op艂aty wpisowej, a jedyne koszty mog膮 si臋 wi膮za膰 z konieczno艣ci膮 powo艂ania bieg艂ych. Dane kontaktowe do sta艂ych polubownych s膮d贸w konsumenckich s膮 dost臋pne na stronie internetowej UOKIK pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 ;

c) istnieje mo偶liwo艣膰 skierowania sprawy do mediacji. Odbywa si臋 ona przy wojew贸dzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej - post臋powanie mediacyjne mi臋dzy przedsi臋biorc膮 a konsumentem, inicjowane na wniosek konsumenta lub z urz臋du, jest bezp艂atne (poza ewentualnymi kosztami opinii zleconych rzeczoznawcom). Zadaniem Inspekcji Handlowej jest obiektywne i niezale偶ne przedstawienie stronom umowy aktualnego stanu prawnego i ewentualnych propozycji polubownego zako艅czenia sporu. Mediator wyznacza stronom termin na zawarcie porozumienia. W przypadku jego przekroczenia lub te偶 o艣wiadczenia co najmniej jednej ze stron, 偶e nie wyra偶a ona zgody na takie zako艅czenie sprawy, odst臋puje si臋 od mediacji. Dane kontaktowe wojew贸dzkich inspektorat贸w kontroli handlowej s膮 dost臋pne na stronie UOKIK pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

d) uzyska膰 bezp艂atn膮 pomoc w sprawie rozstrzygni臋cia sporu od Federacji Konsument贸w, korzystaj膮c z bezp艂atnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

- Tre艣膰 punkt贸w a), b) oraz c) powy偶ej zaczerpni臋to ze strony http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl

10. Tre艣膰 za艂膮cznika nr 1 stanowi integraln膮 cz臋艣膰 niniejszego REGULAMINU


Za艂膮cznik nr 4 do REGULAMINU

Informacje dotycz膮ce korzystania z prawa do odst膮pienia od umowy

Prawo odst膮pienia od umowy:

- Maj膮 Pa艅stwo prawo odst膮pi膰 od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

- Termin do odst膮pienia od umowy wygasa po up艂ywie 14 dni od dnia w kt贸rym weszli Pa艅stwo w posiadanie rzeczy lub w kt贸rym osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Pa艅stwa wesz艂a w posiadanie rzeczy.

- Aby skorzysta膰 z prawa odst膮pienia od umowy, musz膮 Pa艅stwo poinformowa膰 nas o swojej decyzji o odst膮pieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego o艣wiadczenia (na przyk艂ad pismo wys艂ane poczt膮, faksem lub poczt膮 elektroniczn膮).

- Prosz臋 wpisa膰 Pa艅stwa nazwisko, pe艂ny adres pocztowy oraz, o ile s膮 dost臋pne, Pa艅stwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

- Mog膮 Pa艅stwo skorzysta膰 z wzoru formularza odst膮pienia od umowy, jednak nie jest to obowi膮zkowe.

- Mog膮 Pa艅stwo r贸wnie偶 wype艂ni膰 i przes艂a膰 formularz odst膮pienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne o艣wiadczenie drog膮 elektroniczn膮 na naszej stronie internetowej. Je偶eli skorzystaj膮 Pa艅stwo z tej mo偶liwo艣ci, prze艣lemy Pa艅stwu niezw艂ocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odst膮pieniu o d umowy na trwa艂ym no艣niku (w formie pisemnej lub poczt膮 elektroniczn膮).

- Aby zachowa膰 termin do odst膮pienia od umowy, wystarczy, aby wys艂ali Pa艅stwo informacj臋 dotycz膮c膮 wykonania przys艂uguj膮cego Pa艅stwu prawa odst膮pienia od umowy przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy.

Skutki odst膮pienia od umowy

- W przypadku odst膮pienia od niniejszej umowy zwracamy Pa艅stwu wszystkie otrzymane od Pa艅stwa p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Pa艅stwa sposobu dostarczenia innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez nas), niezw艂ocznie, a w ka偶dym przypadku nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym zostali艣my poinformowani o Pa艅stwa decyzji o wykonaniu prawa odst膮pienia od niniejszej umowy. Zwrotu p艂atno艣ci dokonamy przy u偶yciu takich samych sposob贸w p艂atno艣ci, jakie zosta艂y przez Pa艅stwa u偶yte w pierwotnej transakcji, chyba 偶e wyra藕nie zgodzili艣cie si臋 Pa艅stwo na inne rozwi膮zanie; w ka偶dym przypadku nie ponios膮 Pa艅stwo 偶adnych op艂at w zwi膮zku z tym zwrotem.

- Mo偶emy wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.

- Prosz臋 odes艂a膰 lub przekaza膰 nam rzecz na adres do korespondencji podany w REGULAMINIE, niezw艂ocznie, a w ka偶dym razie nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym poinformowali nas Pa艅stwo o odst膮pieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, je偶eli ode艣l膮 Pa艅stwo rzecz przed up艂ywem terminu 14 dni.

- B臋d膮 Pa艅stwo musieli ponie艣膰 bezpo艣rednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadaj膮 Pa艅stwo tylko za zmniejszenie warto艣ci rzeczy wynikaj膮ce z korzystania z niej w spos贸b inny ni偶 by艂o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 nie przys艂uguje KONSUMENTOWI w wypadkach:

1. umowy o 艣wiadczenie us艂ug, je偶eli przedsi臋biorca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez przedsi臋biorc臋 utraci prawo odst膮pienia od umowy;

2. umowy, w kt贸rej cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rymi przedsi臋biorca nie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia umowy;

3. umowy, w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb;

4. umowy, w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do spo偶ycia;

5. umowy, w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;

6. umowy, w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj臋 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami;

7. umowy, w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 napoje alkoholowe, kt贸rych cena zosta艂a uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeda偶y, a kt贸rych dostarczenie mo偶e nast膮pi膰 dopiero po up艂ywie 30 dni i kt贸rych warto艣膰 zale偶y od waha艅 rynku, nad kt贸rym przedsi臋biorca nie ma kontroli;

8. umowy, w kt贸rej konsument wyra藕nie 偶膮da艂, aby przedsi臋biorca do niego przyjecha艂 w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Je偶eli przedsi臋biorca 艣wiadczy dodatkowo inne us艂ugi ni偶 te, kt贸rych wykonania konsument za偶膮da艂, lub dostarcza rzeczy inne ni偶 cz臋艣ci zamienne niezb臋dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst膮pienia od umowy przys艂uguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us艂ug lub rzeczy;

9. umowy, w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;

10. umowy o dostarczanie gazet, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem umowy o prenumerat臋;

11. umowy zawartej na aukcji publicznej;

12. umowy najmu budynku lub lokalu do cel贸w innych ni偶 mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochod贸w, gastronomii, us艂ug zwi膮zanych z wypoczynkiem, je偶eli w umowie oznaczono dzie艅 lub okres 艣wiadczenia us艂ugi;

13. umowy o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi臋biorc臋 o utracie prawa odst膮pienia od umowy.

Za艂膮czniki

Zalacznik nr 1 - Reklamacja z tytulu rekojmi / gwarancji

Zalacznik nr 2 - Reklamacja z tytulu gwarancji

Zalacznik nr 3 - Formularz odstapienia od umowy